عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
چرخ و فلک - در اتل-
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر***** وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.