عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
بخوانیم یا نخوانیم؟؟؟
در جایی به مطلبی بر خوردم که از احمدرضا احمدی ، شاعر و نویسنده ی موج نوی ایران ، نقل قولی کرده بود با این مضمون: «باورتان نمی شود ولی من هنوز کتاب شازده کوچولوی دوسنت اگزوپری را نخواندهام چون می ترسم تحت تاثیر این کتاب قرار بگیرم و لحن و سبک نوشته های بعدی ام تغییر کند.» در کتاب آشنایی با صادق هدایت ( نوشته ی م.فرزانه) در صفحه ی 89 این کتاب ، این نویسنده از هدایت چنین نقل می کند که می گفت:«اگر بخواهی به هوای این که مقلد نباشی ، نه ببینی ، نه بخوانی و نه بشنوی و نه چیزی یاد بگیری کارت خراب است : چرا که خبر نداشتن از کار دیگران آدم را اوری ژینال [Original] نمی کند ، باید خواند و شنید و اگر عرضه داشت زیرش زد. بله نبودن تکنیک نوشتن مانع نوشتن می شود... همین سارتر یک مقاله ی انتقادی برای یک نویسنده ی شوروی نوشته و بهش ایراد می گیرد که فقط پنج هزار تا کتاب خوانده است . نه برعکس باید خواند و خواند و خواند... ولی آنروزی که می نشینی بنویسی باید خودت باشی ، دیده و شنیده و حس خودت باشد. آنوقت اصلا بیادت نمی آید که داری چه تکنیکی را به کار می بری ...فوت و فن ساختمان را بلدی ، بکار می زنی ، بی این که خواسته باشی دیگران را به حیرت بیندازی...» البته در صحت نقل قولی که از احمدی شد ، اطمینان ندارم . بی تردید (احمدی و هدایت ) از تاثیر گذار ترین انسان ها در زمانه ی خود بوده اند و هستند و این تناقض نظر ها می تواند جذاب باشد. می ماند قضاوت که آن هم بعهده ی شما!
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.