عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
انصاف نيست صدای خسته و مضطرب ِ تو هديه ي ِ اولين سالگرد ِ تولد ِ بعد از مرگم باشد.
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.