عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
هميشگي اين ها هميشگي های نافرجام اند اين ها بوسه های زودگذر و روزهای يک ساعته اند. اين ها ساعت های کوکي هم آغوشي های يک شبه و وسوسه های نا تمام اند. هميشگي های نافرجام هيچ چيز جاودان نيست حتا خورشيد هيچ چيز پايدار نيست حتا تو. زمان و زمين و صدا در گهواره ی تاريخ مي چرخند و بادبادک های رنگين در آسمان به قاب های شکسته چشمک کي زنند. قفل کردن،قفل بودن،قفل شدن در زمان آن را هميشگي نمي کند اين نفس ها هم نفس های نا فرجام اند. تارا آغداشلو کارنامه ي بهمن و اسفند 83 2 دلم از وحشتِ زندان سکندر بگرفت...
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.